Pot na Kamenšak 17, 2230 Lenart v Slov. goricah
Pon - Pet : 08:00 - 16:00

Navodila za izdelavo ocene obratovanja mkčn

Komunala

Navodila za izdelavo ocene obratovanja mkčn

V skladu z 11. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ( Ur. l. RS št. 54/11) in 6. člen Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav ( Ur. L. RS št. 98/07, 30/10), morajo lastniki oz. upravljalci MKČN pridobiti Oceno obratovanja MKČN.

1. Za MKČN do 50 PE se ustreznost obratovanja, ki je pogoj za znižanje okoljske dajatve, ugotavlja, z izvedbo ocene obratovanja ali z prvimi meritvami, kadar ocena obratovanja ni možna.

2. V primeru da ima MKČN izdano ustrezno izjavo o skladnosti, iz katere izhaja, da je bil za tip MKČN izdelan preskus, v skladu s standardi SIST EN 12566-3 in je na izjavi naveden referenčni preskuševalni laboratorij in izmerjene vrednosti, se izdela  za takšno MKČN ocena obratovanja vsako tretje leto. Ocena obratovanja v tem primeru znaša 85,50  EUR brez DDV. Ali ima MKČN to izjavo lahko preverite na spletni strani, dostop na:
http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_komunalnega_gospodarstva/55005.

Ocena obratovanja za MKČN se ponovno izvede vsake 3 leta.

3. V primeru, da gre za starejši tip MKČN za katerega ta izjava o skladnosti ni na voljo, se pred izdelavo ocene obratovanja, za MKČN izdela poročilo o prvih meritvah (izdela se v akreditiranem laboratoriju ), dostop na spletni strani:  http://www.slo-akreditacija.si/teksti-1/slo/katalogsi-lp.htm.
Meritve lahko naročite tudi v našem pogodbenem laboratoriju IKEMA d.o.o.  www.ikema.si

Po treh letih se za takšno MKČN izdela ocena obratovanja iz 2 točke tega navodila.  Pri izdelavi te ocene obratovanja pa se upošteva  Poročilo o prvih meritvah izpred treh let.

4. Postopek znižanja okoljske dajatve z izdelavo ocene obratovanja MKČN poteka na naslednji način:
– lastnik oz. upravljalec MKČN (v nadaljevanju: naročnik) izpolni Obrazec za izdelavo ocene obratovanja MKČN in ga posreduje na naslov AGJ d.o.o. Pot na Kamenšak 17, Lenart. Izpolnjen obrazec služi kot vloga za izdelavo Ocene obratovanja ali Poročila o prvih meritvah,
– naročnika nato kontaktiramo in se dogovorimo o terminu ogleda MKČN in odvzemu vzorca,
– na terenskem ogledu preverimo še evidenco o MKČN in izpolnimo manjkajoče podatke, obratovanje in vzdrževanje  MKČN ter način odvajanja komunalne in padavinske vode . Iz iztoka,  oz. naknadnega usedalnika odvzamemo vzorec za laboratorijsko preskušanje,
– po opravljenem terenskem pregledu, naročnik s podpisom potrdi opravljeno storitev,
– na podlagi pridobljenih podatkov iz evidenc  o MKČN in poročila o kemijskem preskušanju, izvajalec izdela Oceno obratovanja  MKČN ( ali poročilo o prvih meritvah).

Če je ocena obratovanja  skladna, kar pomeni, da je MKČN vzdrževana, pravilno obratuje in so parametri iztoka v okviru predpisanih vrednosti  ( mejna vrednost za KPK znaša 150 mg/L, za BPK5 pa 30 mg/L), se naročniku od dneva izdelave ocene obratovanja  ali Poročila o prvih meritvah, obračuna znižana okoljska dajatev. Okoljska dajatev se zniža za 90%. V primeru, da temu ni tako, naročnik ni upravičen do znižanja okoljske dajatve.

Prikaz primera Izjave o skladnosti, ki je usklajena z zakonodajo in se upošteva pri pripravi Ocene obratovanja za MKČN. Če MKČN nima te izjave o skladnosti, se pripravi Poročilo o prvih meritvah

Primer izjave o skladnosti

Vas zanima sodelovanje
z nami?

Potrudili se bomo, da vam ponudimo kvalitetno projektiranje in komunalne storitve, po ugodnih cenah!