Ceste

Projektiramo vse vrste cest kakor tudi za rekonstrukcijo in prenovo obstoječih cest.

Reference

– PGD,PZI za obnovo lokalnih cest za Občino Radgona v skupni dolžini cca 55 km
– IPD, PGD, PZI za cesto na Sveti Ani, v dolžini 1600 m
– IPD za obvoznico v Rušah
– PZI za obnovo lokalne ceste Sp.Ivanjci-Cogetinci za občino Cerkvenjak
– PZI za obnovo lokalne ceste Sp.Ivanjci-Grobanoš za občino Sv.Jurij ob Ščavnici
– PGD, PZI za pločnik v Kosarjevi ulici v MB, investitor Mestna občina Maribor
– PGD, PZI za cesto do Treh ribnikov v MB, investitor Mestna občina Maribor
– PGD, PZI za cesto in pločnik, za obrtno cono Poljubin v Tolminu
– Občina Benedikt; izdelava PGD,PZI za obnovo javnih poti
– Občina Šentilj; izdelava PZI za obnovo javne poti
– PGD,PZI za pločnik vpadnice v Sv.Ani, naročnik občina Sv.Ana,
– PGD,PZI za pločnik in kolesarsko cesto vpadnice (Lomanoše-Podgrad) v G.Radgono,
naročnik občina G.Radgona
– Izdelava PGD,PZI,PID za dovozno cesto do čistilne naprave Močna, v skupni dolžini cca 1km,
naročnik Občina Lenart
– Izdelava PGD,PZI za rondo v centru kraja Sv.Ana, naročnik Občina Sv.Ana
– Izdelava PGD,PZI za križišče dostopa v poslovno obrtno cono Šmartno ob Paki,
naročnik Toming d.o.o.
– Izdelava PGD, PZI za obnovitev cestnega odseka Sovjak-Terbegovci, L=1760 m,
naročnik Občina Sv.Jurij ob Ščavnici.

– Izdelava PGD za cesto smučarskega naselja Kope, naročnik Forming Studio d.o.o.
– PGD, PZI za razširitev lokalne ceste in ureditev kolesarske poti; Osek-Benedikt, v dolžini 8 km,
naročnik Občina Benedikt
– PGD, PZI za obnovo lokalne ceste; Benedikt-Sv.Ana, v dolžini 3,5 km, naročnik Občina Benedikt
– PGD, PZI za obnovo lokalne ceste Sv.Ana-Žerjavci, v dolžini 5 km, naročnik Občina Sv.Ana
– PZI za obnovo lokalnih cest v občini Apače, v skupni dolžini cca 15 km, naročnik Občina Apače
– IDP za rekonstrukcijo ceste Tišina- Tropovci- Murski Črnci, v skupni dolžini cca 3 km,
naročnik Občina Tišina
– PZI za rekonstrukcijo lokalnih cest v občini Sv.Trojica, v skupni dolžini cca 3 km,
naročnik Občina Sv.Trojica
– PGD, PZI za rekonstrukcijo lokalne ceste v občini Sv.Trojica ,
v skupni dolžini cca 1,5 km, s pločnikom, krožiščem in cestno razsvetljavo,
naročnik Občina Sv.Trojica
– PGD, PZI za rekonstrukcijo prometnega mosta čez Ruperški potok
– PGD, PZI, PID za viseči most (most za kolesarje in pešce) čez reko Muro v sosednjo Avstrijo,
v naselju Črnci
– DGD, PZI ( v izdelavi ) Kolesarske poti za občine Lenart, Benedikt, Sv.Trojica, Cerkvenjak

Leave a reply