Projektiranje

Projektna dokumentacija

Nudimo izdelavo projektne dokumentacije in z tem povezano tehnično svetovanje.

Z projektno dokumentacijo se določijo lokacijske, oblikovne, funkcionalne in tehnične značilnosti gradnje.Zagotavljamo skladnost gradnje s predpisi in prostorskimi akti ter upoštevamo želje investitorja.

V Republiki Sloveniji je za gradnjo objekta potrebna naslednja dokumentacija:

IZP
DGD
DNZO
PZI
PID
DSN
DZO
LEGALIZACIJA OBJEKTOV
IZP

IZP: idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev

Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev je namenjena pridobitvi projektnih in drugih pogojev ter vsebuje tiste podatke, na podlagi katerih mnenjedajalec v skladu s svojimi pristojnostmi določi pogoje za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvajanje gradnje in uporabo objekta. Vsebina idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev:

 • podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji,
 • splošne podatke o objektih,
 • lokacijske prikaze
DGD

DGD: projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja

Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja je namenjena pridobitvi mnenj in gradbenega dovoljenja ter vsebuje tiste podatke, na podlagi katerih se pristojni mnenjedajalec opredeli glede skladnosti dokumentacije s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj, ter določi pogoje za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje in uporabo objekta, upravni organ pa odloči o izpolnjevanju pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja. Vsebina projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja

 • podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji,
 • izjavo projektanta in vodje projekta,
 • splošne podatke o objektih,
 • tehnično poročilo in
 • grafične prikaze
DNZO

DNZO: dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte

Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte vsebuje:

 • podatke o udeležencih in
 • objektu in grafične prikaze
PZI

PZI: PROJEKT ZA IZVEDBO

To je projekt, ki temelji na projektu DGD, ima v svoji vsebini razne izrisane detajle, v celoti je opremljen s popisom del in predizmerami, v gradbenem delu projekta so izdelani vsi armaturni načrti, kakor tudi vsi načrti opaževanja, izrisana je tudi vsa delavniška dokumentacija za izdelavo jeklenega oziroma lesenega dela konstrukcije.

PID

PID: PROJEKT IZVEDENIH DEL

Projekt izvedenih del je potrebno izdelati za vsak objekt, katerega namen bo med drugim tudi opravljanje druge dejavnosti (motel, gostilna, trgovina, tovarna, cesta, kanalizacija…) razen individualnega bivalnega objekta. V ta del projekta se vrišejo vse spremembe, ki so se napravile med samo gradnjo in odstopajo od prvotnega projekta DGD oziroma PZI. Projekt PID je potrebno priložiti v postopku izvedbe prevzema objekta.

DSN

DSN: dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti

Sprememba namembnosti je izvedba del, ki niso gradnja in zaradi katerih tudi ni potrebna rekonstrukcija, predstavljajo pa takšno spremembo namena objekta ali njegovega dela, da se povečajo vplivi objekta na okolico. Vzdrževanje objekta je izvedba del, s katerimi se objekt ohranja v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba, obsega pa redno vzdrževanje in vzdrževalna dela v javno korist. Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti se izdela, če se sprememba namembnosti izvede samostojno ali hkrati z vzdrževanjem objekta, in vsebuje:

 • podatke o udeležencih in objektu,
 • tekstualni del (opis gradnje in njenih značilnosti ter opis pričakovanih vplivov objekta zaradi spremembe namembnosti na neposredno okolico z navedbo ustreznih ukrepov),
 • grafične prikaze objekta ali dela objekta, ki se mu spreminja namembnost
DZO

DZO: dokazilo o zanesljivosti objekta

Z dokazilom o zanesljivosti objekta izvajalec dokazuje, da objekt izpolnjuje bistvene in druge zahteve ter je skladen z izdanim gradbenim dovoljenjem. Investitor v postopku izdaje uporabnega dovoljenja lahko predloži več posameznih dokazil o zanesljivosti objekta, če je investitor sklenil več pogodb z izvajalci. Vsa dokazila skupaj morajo dokazati, da objekt glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti v celoti izpolnjuje bistvene in druge zahteve. Dokazilo o zanesljivosti objekta vsebuje:

 • vodilno mapo dokazila o zanesljivosti objekta
 • mape s prilogami in
 • navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta.
LEGALIZACIJA OBJEKTOV

LEGALIZACIJA OBJEKTOV

Postopek legalizacije črne gradnje je enak postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Legalizacija je mogoča le, če so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja in po plačilu komunalnega prispevka, drugih po zakonu določenih prispevkov in kazni, ter po plačilu nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. Nedovoljene gradnje se razvrščajo na nelegalno, neskladno in nevarno gradnjo.

Vas zanima sodelovanje
z nami?

Potrudili se bomo, da vam ponudimo kvalitetno projektiranje in komunalne storitve, po ugodnih cenah!